Bộ sưu tầm bùa Việt Nam của người Pháp

FB: Thông tin Hình ảnh Cổ phong Việt

Dưới đây là 75 trong số 500 lá bùa được bác sĩ người Pháp Albert Sallet (17/09/1877 - 07/02/1948) sưu tầm từ năm 1919 đến năm 1930 trong thời gian ông ở Đông Dương, bùa được một đạo sĩ Đà Nẵng vẽ trên giấy được làm từ vỏ trấu chủ đề về sức mạnh chữa bệnh của người An Nam.

Một phần gồm 75 lá bùa được công khai trên trang web của AAVH - Association des Amis du Vieux Hue - Hội những người bạn cố đô Huế.