Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban Liên Chính Phủ về Đờn Ca Tài Tử