Tự  trào…

Bao phen vật đổi sao dời,
Có, không, được, mất, chuyện đời vu vơ,
Bây giờ cho đến bao giờ,
Những ngày còn lại là Thơ là Tình,
Tôi yêu nếp sống bình minh,
Vui cùng con cháu, giữ gìn gia phong,
Nắng chiều trải đẹp núi sông,
Tôi vui, biết đủ, thong dong hưởng nhàn…